Högmässa

Jag får ett foto med mig tillsammans med Färgelandas nytillträdda kyrkoherde och får vara med om en fantastisk högmässa. Jag må vara partisk och kanske inte den som besöker min kyrka allt för ofta, men det här kändes verkligen bra!

Har vänner hemma på kaffe sedan. Det är sannerligen en skön och fridfull söndag. Nu i min skönaste fåtölj djupt nedsjunken läser jag Per-Olov Bergmans underbara sammanställning om Färgelanda pastorat.
Det är mestadels brev, men också anteckningar . Dessa hittar man i "Fornminnen IV, Skåne och Dalsland" (sidorna 47-86 i Dalslands-delen). Volymen ingår i Richard Dybecks samling som finns i Vitterhets Historie och Antikvitets-akademiens arkiv i Stockholm (Storgatan 41).

Det här är den historia min bror har att bygga vidare på:

"Färglanda Pastorat.
Är ett af de yttersta i Vestra delen af Dalsland. Från moder kyrkan är till Åmål 9 1/4 mil, till Venersborg 3 5/8 d:o, till Uddevalla 3 5/8 mil sommarväg och 2 1/2 d:o vinterväg. Till Fredrikshall är 8 mil. I Norr gränsar pastoratet till Högsäters Socken och till Sanne Socken i Bohuslän. I Vester till Torps och Ryrs Socknar, samt Hede och Krokstads i Bohuslän. I Öster till Frändefors och Ryrs Socknar. I söder till Torps och Frändefors Socknar.

Folkmängden är 1648 Mankön, 1731, Qvinkön - Summa 3379 personer.
Hvart detta gäll i äldre tider hört, är obekant, men det ligger icke innom den gräns gamla WestGötha lagen för Dalsland utstakar. Till Sverige och Dalsland har det dock hört från så lång tid tillbaka, som man har historiska underrättelser.

Det utgöres nu af 2:ne Socknar: Färglanda och Ödeborg. Intills 1670 hörde äfven Ryrs och Torps Socknar till detta Gäll. Anledningen hvarföre de derifrån skildes var en hjeltebragd af kyrkoherden i Färglanda, Landtprosten Lars Rolander. Vid ett ströftåg af Norrskarna in åt Dalsland 1645 uppbådade Rolander Pastoratsboerna, gjorde på Stigsfjellet förhuggningar och nedgjorde hela Norrska Comenderingen, som anfördes af en Öfverste Bille. Endast Regements Presten skonades.

När Prosten Rolander dog befallte Kongl Maj:t genom skrifvelse till DomCapitlet af den 6/7 1670, det hans måg Jonas Fjellman skulle efter honom till Pastoratet befordras, men som Fjellman var nyligen blefven prest och dessutom hade ringa förtjenster, styckade DomCapitlet Pastoratet och gaf af det till Fjellman endast Ryrs Socken. En annan slägtinge till Rolander fick Torps Socken och en tredje erhöll Färglanda och Ödeborg. Med Färglanda förenades åter Torps Socken 1680, men lades 1695 till Ryr och blef med den Socknen ett särskildt Pastorat hvarvid det sedan städse förblifvit.

Färglanda Pastorat är Consistorielt i 3:dje Classen, beläget i Wahlbo Härad och Vestra Dals Contract."
Johan Hammarins brev till Richard Dybeck.
Prosten Johan Hammarin (1786-1850) var 1829-1850 kyrkoherde i Färgelanda pastorat.

Det är just sådan här läsning som jag älskar att grotta ner mig i under härliga semestertid.